powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż LV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 22 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2024 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2024,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  c) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
  e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok,
  f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
  g) w sprawie przyznania Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej”,
  h) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji
  i) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok,
  j) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok,
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

LV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej – Materiały

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski