powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″.

Termin zgłaszania uwag: od 21 września 2023 r. do 6 października 2023 r.

Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje teren Powiatu Łęczyńskiego. Formularz uwag należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej (I p., pok. 111) bądź przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna (w przypadku formularzy nadsyłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Załączniki: