powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Łęczyńskiego za rok 2022 i debata nad raportem
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok,
  c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu,
  e) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2022 wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie Zarządowi Powiatu w Łęcznej absolutorium,
  f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  g) dyskusja,
  h) głosowanie za podjęciem uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchylenia imienia Zespołowi Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
  b) w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Powiat Łęczyński w depozyt wolnych środków od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Łęczyński,
  f) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  g) w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie,
  i) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do zadania realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do naboru w Programie „Dostępna przestrzeń publiczna” dla osób z niepełnosprawnościami w roku 2023,
  k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ludwin na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dratowie,
  l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Spiczyn na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4×4 z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiczynie,
  m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu,
  n) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski