powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że na podstawie Uchwały Nr 207/1276/2023 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku oraz zgodnie z ustawą dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlic) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.


Załącznik: