powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej,
  d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2025”,
  e) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński,
  f) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łęczyńskiego,
  g) w sprawie złożenia wniosku na udzielnie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego, pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim” w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski