powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  informuje, o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński na realizację Programu wynosi 150 796,80 zł.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Limit usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w 2023 roku wynosi 240 h dla 1 uczestnika.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00, przy czym maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 h dla 1 osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem limitu.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z Karty zgłoszenia do programu (Zał. Nr 7), lub osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

Uczestnik Programu może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej  jeśli spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

By wyrazić chęć  przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 należy  złożyć:

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia – Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM,  z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji życiowej uczestników Programu, potrzeb członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu tzn. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego lub internatu; a także dostępności świadczenia usług opieki wytchnieniowej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim.

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  ul.  Staszica 9 w pokoju nr 01 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki do 28.02.2023 r.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie https://pcprleczna.pl w zakładce Programy – Opieka wytchnieniowa

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 81 53 15 366.

Więcej informacji dostępne TUTAJ.