powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

18 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Konferencja „Od krzywdy do nadziei”, poświęcona przeciwdziałaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży, której organizatorami byli Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Burmistrz Miasta Łęczna oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na skalę zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz istotną rolę działań zapobiegawczych i interwencyjnych

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji, służb i  placówek – praktyków zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą oraz  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a zatem do policjantów, wychowawców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów sądowych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski, Burmistrz Miasta Łęczna Pan Leszek Włodarski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej Pan Sławomir Cielniak.

Prelekcję na temat najczęściej popełnianych przestępstw z kodeksu karnego dotyczące przemocy w rodzinie wygłosił Pan Rafał Iwanicki Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

Podczas konferencji Pani Izabela Zięba Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii zwróciła uwagę na skalę zjawiska przemocy w rodzinie i  przedstawiła dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie łęczyńskim.

Konferencji towarzyszyło także podsumowanie  Kampanii Społecznej  2022 „Stop Przemocy”. Pani Wioleta Dowierciał, Przewodnicząca Zespół Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej zaprezentowała działania Zespołu w ramach kampanii prowadzonej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prelekcję na temat czynników ryzyka krzywdzenia dzieci wygłosiła Marta Szczodrak, psycholog, interwent kryzysowy w Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania możliwości profesjonalnego wsparcia dla rodzin, w których występuje przemoc. Pani Iwona Wiśniewska przedstawiła formy oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wsparcia dla osób borykających się z  problemami dotyczącymi funkcjonowania swojej rodzinny i problemem przemocy.

Spotkanie było również okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między instytucjami i specjalistami.

Tekst: PCPR w Łęcznej