powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 188/1158/2022 Zarządu Powiatu
w Łęcznej z dnia 20 września 2022 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia 6 października 2022 r. poprzez opublikowanie projektu Programu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Uwagi do projektu Programu za pomocą formularza można było złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub przesłać pocztą tradycyjną
na adres al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.

Wynik konsultacji:

Do dnia 6 października 2022 roku tj. do dnia zamknięcia konsultacji wpłynął jeden wniosek rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łęczyńskiego dnia 17 października 2022 r.

Szczegóły dotyczące wnioskodawcy, proponowanych zmian oraz sposób rozpatrzenia, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „organizacje pozarządowe”).