powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pozyskał środki finansowe w wysokości 50.000 zł. z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców według przyjętych przez Radę Rynku Pracy priorytetów, w ramach których wsparcie mogą otrzymać pracujące osoby po 45 roku życia, osoby z niepełnosprawnością oraz  pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

W roku bieżącym osoby po 45 roku życia oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie mogły korzystać z tej formy wsparcia w ramach podstawowych priorytetów, dlatego też zachęcamy pracodawców do analizy potrzeb szkoleniowych w tych grupach pracowników i nawiązanie kontaktu z pracownikami urzędu, którzy udzielą praktycznych wskazówek
w zakresie sprawnego złożenia  stosownego wniosku.

W ramach pierwszego priorytetu środki rezerwy KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. W ramach drugiego priorytetu wnioskodawca składający wniosek o środki powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

W ramach ostatniego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Należy pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone.

Wśród specyficznych potrzeb pracowników wskazać można w szczególności:
 · doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
· doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
· ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
· rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.


Zapraszamy do współpracy.

Nabór wniosków już jest ogłoszony na stronie https://leczna.praca.gov.pl, kontakt z pracownikami PUP możliwy jest w godzinach od 7.15 do 14.30, od poniedziałku do piątku, osobisty  –  pokój 102 lub telefoniczny – tel. (81) 531 53 97.

Tekst: Marzena Pogonowska