powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XL Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w czasie sezonu turystycznego w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063122 w ramach Akredytacji Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
  d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu krótkoterminowego Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063344 Akcja 1 KA121-SCH Edukacja Szkolna 2022, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
  e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061421 w ramach Akredytacji Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
  f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu krótkoterminowego Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077774 pn. „Podniesienie kompetencji językowych jako nieodłączny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej” akcja KA122 Edukacja Szkolna 2022, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
  g) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  h) w sprawie ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  i) w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Łęczyński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Spiczyn na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszówce,
  k) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  l) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Profilaktyka na miarę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
  m) w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Łęczyńskiego,
  n) w sprawie o przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj


Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski