powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 12 maja 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 2022.”
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie nawiązania międzynarodowej współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Rejonem Stryjskim
  b) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  e) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie łęczyńskim na lata 2022-2025”,
  f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł I i Moduł II,
  g) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej przeprowadzania kontroli problemowej.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski