powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki   oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest:

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Limit usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w 2022 roku wynosi 240 h dla 1 uczestnika.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (istnienie co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. wskazania w orzeczeniu o konieczności stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest złożenie;

  • Karty zgłoszenia (Zał. nr 8 do programu),
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (Zał. nr 7 do programu),
  • Informacji dla członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.


Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  ul.  Staszica 9 w pokoju nr 01 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki do 31.05.2022 r. Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. nr 81 53 15 366.
DOKUMENTY DOSTĘPNE TUTAJ