powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie można składać już od 1 marca 2022 r.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu.

                 

Zgodnie z zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku złożenie wniosku elektronicznie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można będzie również składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Ustalono następujące terminy składania wniosków:

w ramach Modułu I – od 01.03.2022r. do 31.08.2022r.

w ramach Modułu II:

 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na witrynie  PFRON.

W 2022 roku można ubiegać się o niżej wymienione formy wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

adresowana do osób:

 z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

adresowana do osób:

 ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 adresowana do osób:

 z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.