powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Trwa nabór do kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Osoby spełniające kryteria programu i potrzebujące wsparcia zachęcamy do składania wniosków.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński na realizację Programu wynosi 1 942 335,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość Programu: 1 942 335,00 zł

CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Dodatkowe cele stanowią:

1) poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czas trwania usług asystenta

 1. Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.
 2. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
  a). 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  b). 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  c). 360 godzin rocznie dla:
  – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  – dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W związku z ogromnym zainteresowaniem w poprzednich edycjach programu, została zwiększona liczba osób niepełnosprawnych do 70 osób oraz liczbę asystentów do 35 osób.

 • Planowana liczba dzieci w wieku do 16 r.ż. wynosi 10 osób.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 45, w tym 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 15.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Realizator informuje, że będzie dokonywał doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia* oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich:

 1. pocztą lub przesyłką kurierską na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, (drugie piętro, pokój nr 201) lub w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 53 15 280.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ .

*(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).