powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

I miejsce – za założenia do projektu scalenia gruntów – obiekt Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin, gm. Cyców, pow. łęczyński;
III za projekt scalenia gruntów – obiekt Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, gm. Ludwin, pow. łęczyński – to wyróżnienia w XV. Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyplomy na ręce Starosty Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego złożyli Marek Banach Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie i jego zastępca Bartosz Czech.

„Założenia do projektu  scalenia” są pierwszym etapem opracowania projektu scalenia i stanowią koncepcję projektu ogólnego scalenia gruntów. 

Jest to opracowanie składające się z części opisowej oraz z części  graficznej, zawierające analizę istniejącego obszaru scalenia oraz kierunki proponowanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu istniejących i projektowanych dróg, a także biorące pod uwagę usytuowanie gruntów zajętych, np. przez urządzenia melioracji wodnych lub przeznaczonych na cele  miejscowej użyteczności publicznej.  Analiza stanu istniejącego obszaru scalenia, polega na zebraniu informacji o podstawowych parametrach obszaru scalenia w tym:  
– uwarunkowaniach geograficzno-przyrodniczych (klimatycznych i wodnych), 
– uwarunkowaniach rolniczych,  
– uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych,
– infrastrukturze technicznej. 
Zawarte w dokumencie  kierunki  proponowanych zmian, stanowią  bazę do opracowania założeń zagospodarowania poscaleniowego.            

         Na podstawie postanowienia Starosty Łęczyńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie   scaleniowe gruntów położonych we wsiach: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz  Zosin w gminie  Cyców, o ogólnej powierzchni  2 283 ha. Scalenie prowadzone jest jako jedno postępowanie geodezyjno-administracyjne ze względu na umożliwienie uczestnikom scalenia skomasowanie ich gruntów, rozproszonych w kilku wymienionych wyżej wsiach. Stworzona zostanie funkcjonalna sieć dróg, która połączy wszystkie te obręby.
Wśród celów scalenia są:
– tworzenie warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw  rolnych, lasów i gruntów leśnych, 
– racjonalne kształtowanie rozłogów gruntów,
– dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg  oraz rzeźby terenu. 
Prace  podzielone  są  na  dwa  etapy. Pierwszy, który dobiega końca, obejmuje część geodezyjną, której wykonawcą są  geodeci Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. W drugim etapie przeprowadzone zostanie zagospodarowanie  poscaleniowe, które będzie obejmowało prace związane z poprawą parametrów melioracji szczegółowych  oraz  budowę  i przebudowę  dróg  gminnych w ww. wsiach.
Termin zakończenia drugiego etapu planowany jest na 2023 rok.   

           Finansowanie  projektu  odbywa  się   w ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  inwestycje związane z  rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.