powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 19.11.2021 r.

AG.0002.34.2021

Informuję, iż XXXIV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawdzanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 roku,
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łęczyńskiego,
d) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
g) w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie i nadania statutu,
h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
i) w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
j) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2022.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacji.
9. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji