powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec dzieci. Na świecie dzień
ten obchodzony jest już po raz 12,  powstał on z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci. Jak wynika z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób małoletnich jest w Polsce wciąż poważnym problemem. W ubiegłym roku 43657 osób małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem, w tym 4359 zostało ofiarami znęcania się nad rodziną. Dane uzyskane za pomocą procedury „Niebieska Karta” wskazują, że liczba osób małoletnich co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wyniosła 19172. Czym jest przemoc wobec dzieci? To stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych oraz inne działania mające na celu poniżenie dziecka. Przemocą jest również niewywiązywanie się
z opieki, która ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka oraz świadome i celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy wobec dzieci. To przemoc fizyczna, do której zaliczają się wszelkie rodzaje działań powodujące urazy na ciele dziecka, bicie, szarpanie, popychanie, przemoc psychiczna, emocjonalna, która powoduje znaczne obniżenie poczucia wartości u dziecka, np. groźby, szantaże, wyzwiska, emocjonalne odrzucenie. Przemoc seksualna, a zatem każde zachowanie się osoby starszej i silniejsze, które prowadzi do zaspokojenia popędu seksualnego kosztem dziecka. To także zaniedbywane poprzez niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna, niezapewnienie dziecku odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej. Sprawcami przemocy są bardzo często osoby bliskie dziecku takie jak rodzice czy opiekunowie. Dziecko jako ofiara przemocy nie jest w stanie pomóc sobie samo, dlatego tak ważna jest reakcja otoczenia, z którym dziecko się styka.
Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku staje się niezmiernie istotne. Dzięki różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym starają się one uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą wykazywać się bierną postawą, w chwili gdy są świadkami krzywdzenia dzieci. Niejednokrotnie od ich odpowiedniej reakcji może bowiem zależeć czy uda się uchronić dzieci przed tragedią. Kampania „Reaguj masz prawo” ma przekonać Polaków do zmiany swojego nastawienia. W ramach kampanii uruchomiono portal internetowy www.jakreagowac.pl.


Na terenie Powiatu Łęczyńskiego także działają instytucje prowadzące działania interwencyjne oraz udzielające specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
na stronie internetowej https://pcprleczna.pl/formy-pomocy/przemoc-w-rodzinie

                                                                                                                               tekst Monika Taracha