powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 143/883/2021 Zarządu Powiatu
w Łęcznej z dnia 17 września 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 20 września 2021 r. do dnia 4 października 2021 r. poprzez opublikowanie projektu Programu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Uwagi do projektu Programu za pomocą formularza można było złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub przesłać pocztą tradycyjną
na adres Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.

W podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu
ww. programu.