powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sprostowanie dotyczące artykułu „Starosta Niewiadomski zwołał zebranie PIS w urzędzie, którym kieruje. Bez faktury, bez umowy”, opublikowanego w tygodniku „Wspólnota Łęczyńska” w dniu 21 września 2021 r.

Łęczna, dnia 21 września 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Starosta Niewiadomski zwołał zebranie PIS w urzędzie, którym kieruje. Bez faktury, bez umowy”, który ukazał się
w tygodniku „Wspólnota Łęczyńska” w dniu 21 września 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych.

Tytuł, jak i treść artykułu jest dotkliwym przekłamaniem. Ponadto wprowadza w błąd opinię publiczną. Z pełną stanowczością dementuję, iż zebranie PIS zostało zwołane na dzień
7 czerwca 2021 r. odbyło się bez wystawienia faktury i podpisania umowy. Prawdą jest, co podkreślam z pełną stanowczością, że faktura za wynajem sali konferencyjnej usytuowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w. w terminie została wystawiona na osobę fizyczna, a należna kwota została opłacona.

Niezaprzeczalnie przy zbieraniu materiału zabrakło działań opartych na rzetelności dziennikarskiej. Zadane pytania w formie zamkniętej, a tym samym rzetelna odpowiedź Starostwa Powiatowego w Łęcznej, została wykorzystana, w ocenie tut. organu, w celu wzbudzenia sensacji. Brak wyczerpującej analizy i obiektywizmu, bezstronnego przeanalizowania zagadnień, doprowadziły do błędnych wniosków, a w konsekwencji sporządzenia materiału zawierającego nieprawdziwe informacje.

Kierując się obiektywizmem, w celu rzetelnego i merytorycznego przedstawiania sprawy, apeluję o jasne precyzowanie żądań czy pytań zawartych we wnioskach o udzielenie informacji publicznej. Przekłamaniem jest wpis zawarty w artykule, że wniosek, który został wysłany
do tut. organu, był sprecyzowany konkretnie, rzeczowo.

Podkreślam, że podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej winien opierać swoje żądania na gruncie  obowiązujących przepisów prawa. Zawód dziennikarza,
czy chęć wywoływania sensacji, nie są przesłanką do niestosowania obowiązujących regulacji. Wielokrotnie treści wniosków przesyłanych przez pracownika „Wspólnoty Łęczyńskiej” nie mają charakteru wniosku o udzielenie informacji publicznej, a tym samym nie zachodzi ustawowa konieczność udzielenia odpowiedzi na w.w. pytania. W rezultacie nie podlega on rozpatrzeniu trybie udip.

Apeluję o obiektywizm przy sporządzaniu materiału prasowego, który pozwoli na rzetelne podejście do opisywanych na łamach „Wspólnoty Łęczyńskiej” zagadnień i interesujących Mieszkańców tematów.  


Z poważaniem
Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej