powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Uczniowie ze szkół w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim zasilą kadry Bogdanki. Kopalnia kontynuuje współpracę z placówkami kształcącymi specjalistów niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. List intencyjny o kontynuacji współpracy podpisali prezesi LW Bogdanka, RG Bogdanka, dyrektorzy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Rozwój zawodowy osób pracujących w Bogdance oraz sukcesywne pozyskiwanie młodych, ambitnych i utalentowanych pracowników to w naszej opinii klucz to utrzymania wysokiej kultury technicznej naszej kadry i umocnienia pozycji Bogdanki jako najbardziej efektywnej kopalni w Polsce. Bez wysoko wyspecjalizowanych pracowników nie moglibyśmy wdrażać innowacji, które charakteryzują naszą Spółkę. To dzięki nim możemy myśleć o konkurowaniu z najlepszymi nie tylko w kraju, ale na świecie. Efekty naszej strategii są takie, że dziś wdrażamy rozwiązania na skalę światową. Transformacja, która nas czeka, stawia przed nami i naszymi pracownikami liczne wyzwania, a żeby im sprostać wciąż musimy się rozwijać. Chcemy pozostać liderem efektywności w branży górniczej w kraju, ale też móc skutecznie konkurować z podmiotami światowymi. Wprowadzamy innowacje o przełomowym charakterze dla Bogdanki. Poprzez digitalizację i optymalizację wprowadzamy firmę na nowe tory. Zmierzamy do wprowadzenia cyfrowej rewolucji przemysłowej 4.0. Utrzymanie miejsc pracy oraz stabilność funkcjonowania są ważne nie tylko dla samej spółki, ale też dla regionu i kraju. Będziemy dążyć do tego, aby Bogdanka pozostała gospodarczym filarem województwa lubelskiego i rozwijała się w oparciu o wykwalifikowaną kadrę – mówił Artur Wasil prezes LW Bogdanka.

Celem Projektu jest wyłonienie spośród absolwentów Szkół Partnerskich trzech laureatów, którzy otrzymają „Przepustkę do pracy w Bogdance”, zgodnie z aktualnymi potrzebami kadrowymi zakładu górniczego należącego do LW Bogdanka oraz wyróżnienie siedmiu kolejnych osób, które zostaną zatrudnione w RG Bogdanka.

Brane pod uwagę są:

uzyskanie przez absolwenta średniej ocen z przedmiotów technicznych nie niższej niż 4,50 oraz progu punktowego z egzaminu zawodowego o wysokości powyżej: 70% z części pisemnej, 80% z części praktycznej.

Wyłonienie dziesięciu najlepszych absolwentów (TOP 3 LWB i 7 RGB) nastąpi po przeprowadzeniu procesu, składającego się z 2 etapów.

I. W ramach pierwszego etapu Projektu wyłonionych zostanie maksymalnie 15 absolwentów, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów;

II. W ramach drugiego etapu Projektu zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny zgodnie z polityką kadrową LWB, prowadzący do wyłonienia dziesięciu najlepszych absolwentów i zaliczenia ich do grona laureatów (TOP 3 LWB) lub wyróżnionych w projekcie (7 RGB).

Przepustki i stypendia to tylko elementy polityki edukacyjnej, którą wspólnie z RGB wdrażamy. Celem jest poprawa jakości kształcenia – praktyczna nauka zawodu, olimpiada górnicza, aktywny udział w promocji kierunków i przygotowanie skryptów dla nauczycieli oraz spotkania z kadrą.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla uczniów Szkoły Partnerskiej, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz realizację założeń praktyki zawodowej strony listu zobowiązują się do wspólnych działań w zakresie dydaktyki. Będzie to m.in. wsparcie procesu upraktycznienia programu kształcenia, doskonalenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwoju cech osobowych związanych z pracą, takich jak odpowiedzialność i etyczne zachowania. Poprzez bliską współpracę ze szkołami średnimi w naszym regionie, a także z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w naszej branży chcemy pozyskiwać młodych, utalentowanych pracowników by utrzymać wysoki poziom kadr w Spółce – podkreślił Adam Partyka z-ca prezesa ds. pracowniczych i społecznych.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Bogdance, a w trakcie nauki uczniowie mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł na semestr. W sumie wypłaconych będzie 20 stypendiów – 16 przez LWB i 4 – RGB.

Oprócz tego, osoby wyróżnione przez RGB będą miały możliwość otrzymania bonu szkoleniowego – uczniowie wyróżnieni w sytuacji nie wykorzystania stypendium w wysokości 1000 zł w formie pieniężnej otrzymają dodatkowe 25% do wartości stypendium, które później będą mogli wykorzystać na wybrane przez siebie szkolenie techniczne/zawodowe.   

Głównym profilem działalności Spółki RG Bogdanka jest świadczenie usług z zakresu wykonywania prac górniczych, budowlanych oraz realizowania dostaw. Sukcesywnie poszerzamy zakres świadczonych usług, skupiając się na realizacji specjalistycznych prac górniczych. Spółka oprócz prac górniczych w ramach funkcjonowania w strukturach GK pełni także rolę szkoleniową, którą realizuje poprzez praktyczna naukę zawodu. Polityka edukacyjna prezentuje kompleksowe podejście GK do współpracy ze szkołami. Patrząc przyszłościowo i wspierając rozwój młodzieży funkcjonował będzie bon szkoleniowy – jest to dodatkowe 25% wartości stypendium, które uczeń może wykorzystać na szkolenie techniczne/zawodowe. Założeniem bonu jest wspieranie młodych ludzi i zachęcanie do zadbania o swoją przyszłość na wczesnym poziomie edukacji tak, by wchodząc na rynek pracy mieli większe możliwości i szybszą ścieżkę rozwoju.

Praktyczne podejście do kwestii kształcenia pokazuje też w Olimpiada górnicza, która ma być realizowana w ramach obchodów dnia górnika. Jest to forma zabawy/ konkursu dla uczniów, który oprócz weryfikacji wiedzy teoretycznej, zagadnień z dziedziny BHP oraz pierwszej pomocy, weryfikuje też umiejętności praktyczne oraz uczy pracy zespołowej. Reprezentacje poszczególnych szkół rywalizują o nagrody rzeczowe, przewidziana jest także dodatkowa nagroda w postaci Bonu Pieniężnego dla zwycięskiej szkołymówił RG Bogdanka Marcin Kuryło.

Stypendia dla młodzieży są pomocą, ale przede wszystkim motywacją do kształcenia i rozwoju. Otwarta droga do pracy, czy podjęcie studiów specjalistycznych to są wymierne efekty naszej współpracy. Kształcimy m.in. w zawodach technik mechanik czy technik elektryk. Często też po studiach młodzi wracają do nas. Można więc powiedzieć, że wpływają pośrednio na rozwój naszego regionu zwracała uwagę dyr. ZSG w Łęcznej Maria Jarmuł.

Jesteśmy wdzięczni Bogdance za to, że trzyma patronat nad naszymi szkołami i w bardzo wyraźny sposób pomagają uczniom najpierw w zdobywaniu wiedzy, a później w zdobywaniu pracy. Pozwala to na rozwój młodych, wykształcenie, poszerzanie horyzontów. W czasie transformacji, w którym znalazła się Bogdanka, wspólnie odpowiadamy na wyzwania. W tym roku uruchomiliśmy kierunek technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, aby iść w tym kierunku, w którym podąża firma – stwierdził Ryszard Smerdel dyr. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Cieszymy się, że mamy możliwość korzystania z programu i współpracy. Dla mnie to przede wszystkim motywacja do dalszej nauki – powiedziała Gracjana Dziadko, uczennica III kl. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Pieniądze są ważne, choć mnie interesuje program przepustka do pracy. To moje marzenie i zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwa praca, ale to moje marzenie. Stypendium przeznaczam na rozwój, chce studiować i kształcić się dalej, a później pracować  w Bogdance – dodał Hubert Kaczmarczyk, uczeń III kl. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Na chwilę obecną w RG „Bogdanka” zatrudnionych jest blisko 700 osób, a w całej Grupie Kapitałowej Bogdanka ponad 5600. Kopalnia jest wciąż jednym z największych pracodawców Lubelszczyzny stanowiąc filar gospodarczy i ekonomiczny regionu.

Program realizowany będzie przez 3 lata, do 31 sierpnia 2024. To druga edycja, w pierwszej od 2017 do 2020 dzięki „przepustce do pracy” zatrudniono 57 osób, a stypendium naukowe fundowane przez LWB otrzymało 192 osoby.