powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 15.07.2021 r.

AG.0002.29.2021

Informuję, iż XXIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 29 lipca 2021 roku o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego w 2020 roku:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Łęczyńskiego w roku 2020 i debata nad raportem
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,
  b) sprawozdanie finansowe Powiatu Łęczyńskiego za 2020 rok,
  c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,
  d) informacja o stanie mienia Powiatu,
  e) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu za rok 2020 wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie Zarządowi Powiatu w Łęcznej absolutorium,
  f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  g) dyskusja,
  h) głosowanie za przyjęciem uchwały.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
  b) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  c) w sprawie uchylenia imienia Zespołowi Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  e) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  f) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Jaszczowie.
 10. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj