powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sprostowanie dotyczące artykułu pt. „Starosto, pokaż fakturę za wynajem sali dla PIS”, który ukazał się w tygodniku Wspólnota Łęczyńska w dniu 13 lipca 2021 r.

Łęczna, dnia 13 lipca 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), wnoszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Starosto, pokaż fakturę za wynajem sali dla PIS”, który ukazał się w tygodniku Wspólnota Łęczyńska w dniu 13 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu
i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Celowe wprowadzanie w błąd opinii publicznej jest niezgodne z etyką dziennikarską ugruntowaną w dążeniu do przedstawiania prawdy.

Mechanizmy, którymi kierował się redaktor Kamil Kulig przy składaniu powyższego materiału prasowego, oparte
na insynuacjach i domysłach, mają na celu wzbudzanie sensacji, co jednoznacznie można ocenić w przypadku powyższego artykułu.

Przekłamaniem jest, że Starosta Krzysztof Niewiadomski odmawia przesłania faktur za wynajem sali. W myśl ustawy
o udostępnieniu informacji publicznej organ udzielając odpowiedzi związany jest treścią wniosku, sprecyzowanego jasno, konkretnie i rzeczowo.  Kierując się obowiązującymi przepisami prawa niemożliwe jest stosowanie przez organ reguł wykładni. W świetle ustawy u.d.i.p nie jest także uprawniony do modyfikacji wniosku czy rozszyfrowywania jego treści.

Prawdą jest, że złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawierał precyzyjnego określenia zakresu żądanych informacji. Z jego treści nie wynika czy dotyczył faktury, czy wystawianych faktur i za jaki okres. Starosta udzielając odpowiedzi, iż wniosek jest nieprecyzyjny, działał na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a działanie organu nie było nacechowane złą wolą.

Podsumowując, treść przepisów oraz orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że żądanie zawierające treści niejasne
i niezrozumiałe nie stanowią wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
W świetle powyższego wywodu, kierując się zasadą prawdy obiektywnej, wzywam do rzetelnego, ze względu na słuszny interes publiczny, przedstawienia opisywanychw materiałach okoliczności.

Z poważaniem
Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej