powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja dotycząca odmowy publikacji sprostowania.

Łęczna, dnia 29 czerwca 2021 r.

Pani Jolanta Chwałczyk
Redaktor Prowadzący
Wspólnota Łęczyńska

Szanowna Pani Redaktor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-06-2021 r. (data wpływu do tut. organu 18-06-2021) informuję, że odmowa publikacji sprostowania nie ma umocowania na gruncie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe.  

Z treści pisma wynika, że Redakcja podziela stanowisko Starostwa oraz w pełni zgadza się, iż opublikowany materiał we Wspólnocie Łęczyńskiej dotyczący zaplombowania szkoły górniczej zawierał informacje niezgodne z prawdą. Redaktor naczelny tygodnika odmówił jednak opublikowania sprostowania, wskazując, iż stanowisko Starostwa zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 8 czerwca 2021 r. 

Informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 32 ust 6 ww. ustawy nie jest dozwolone w tym samym numerze dodawanie komentarza do materiału, który podlegał sprostowaniu. Mając na uwadze ustawowy zakaz komentowania oraz formę w jakiej zostało opublikowane na łamach Wspólnoty Łęczyńskiej w dniu 8 czerwca br., proszę o ponowne zamieszczenie sprostowania zgodnie z Ustawą Prawo prasowe.

Podkreślamy,  mając na względzie  art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, iż prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Wnoszę o publikację sprostowania o następującej treści:

Nieprawdą jest, że urzędnicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej są odpowiedzialni za działania podjęte na terenie szkoły. Starosta nie wydał w tym zakresie polecenia. Czynności te dokonane zostały komisyjnie wyłącznie przez pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Nieprawdziwa jest również informacja, że z powodu zaplombowania szkoły nie odbyły się zajęcia
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Informujemy, że zajęcia te odbyły się i miały formę zdalną.

Nieprawdą jest także, iż pomiędzy pracownikami Starostwa Powiatowego w Łęcznej a pracownikami ZSG występuje konflikt. Bezpośrednim przełożonym pracowników ZSG w Łęcznej jest dyrektor szkoły.

 Z poważaniem

Magdalena Kuca
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Łęcznej