powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łęczna, dnia 02.06.2021 r.

AG.0002.27.2021

Informuję, iż XXVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 2022.”
6. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) zmieniająca uchwałę nr XIV/123/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „Aktywni 2020” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj