powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W 2021 roku Powiat Łęczyński kontynuuje realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym tj.:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

    –  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi finansowane są ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do chwili obecnej Programem zostało objętych 36 mieszkańców naszego powiatu, na rzecz których usługi świadczy 17 asystentów.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Programie.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – tel. 81 531 52 82 (pokój 201,II piętro).