powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XXIV-ej Sesji Rady Powiatu
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej za 2020 rok
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi
d) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym
e) w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023″
f) w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023″
g) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński
h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2021 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
i) zmieniająca w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie oraz Statutu

9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link