powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 8 lutego 2021r. w jednej z poniższych form:

  1. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ”,
  2. pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl,
  3. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A ,(I p. pok. 111).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. z 2020 r. poz. 256) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo
na posiedzeniach komisji.

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu w Łęcznej, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.