powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż 29 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XXIII  Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.                
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
  d) w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg   na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie na parkingu strzeżonym  oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia  pojazdu  obowiązujących w roku 2021,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  f) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku na Powiat Łęczyński,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  i) w  sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do naboru wniosków o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
  k) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok,
  l) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  m) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021 – 2025”,
  n) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9.  Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj