powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć (osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna w terminie do 30 września 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem szczegółowym Programu jest podnoszenie kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W związku z powyższym Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie:

 •  specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
 •  wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
 •  wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
 •  wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/lub z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji uczestników programu będzie pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia dokonywany na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny Skali FIM – w pierwszej kolejności opieką wytchnieniową zostaną objęte osoby,  które uzyskają od 0 do 75 punktów  w tej skali.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – Karty zgłoszenia do Programu edycja 2020 (Załącznik nr 8 do Programu).  W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

W roku 2020 ustalone są limity:

 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 (załącznik nr 8 do Programu)
 2. orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 7 do Programu) wypełniona przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Więcej informacji pod nr tel. (81) 53 15 366

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie