powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn. „Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia”. Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Wnioski można składać od 25 sierpnia 2020 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
– zakup nieruchomości
– zakup robót i materiałów budowlanych
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
– zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

– mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
– należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota jaką można otrzymać to 20 000 000 zł.
Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp