powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

XVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż 21 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B odbędzie się  XVI  Sesja Rady Powiatu w Łęcznej.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami / wszelkie zapytania do sprawozdania proszę kierować na piśmie i w takiej formie otrzymają Państwo Radni odpowiedź zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku / Dz.U. z 2019r.poz.511 z późn.zm/.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji Powiatowego Programu  Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim  w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z działalności jednostki oraz pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019 realizowanej na rzecz dziecka i rodziny wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie dotyczące  oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej za 2019 rok.
 8. Raport ze sprawozdania – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
 10. Podjęcie uchwały:
  zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2023,
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  b) w sprawie nadania statutu Klubowi „ Senior+” w Łęcznej,
  c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku 2020 do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
  d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację  zadnia świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie z przepisami o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  e) w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wytchnieniowej w Kijanach w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  f) w sprawie obsługi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Dom nr 2” w Kijanach,
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
  i) w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2022 w Powiecie Łęczyńskim”,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja  budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Podgłębokiem” realizowana w ramach  Funduszy Norweskich, Perspektywa  2014 – 2021, Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  k) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji projektu pn.”Na zdrowie! Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu Powiatu Łęczyńskiego,
  l) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  m) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Ogólnodostępnego  z oddziałami specjalnymi oraz zawarcia porozumienia z Gminą Łęczna,
  n) w sprawie utworzenia Zespołu  Placówek Oświatowych w Łęcznej,
  o) w sprawie przystąpienia do  konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20.
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący  Rady  Powiatu

Arkadiusz   Biegaj