powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, który finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych)  z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, okres na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program skierowany jest do:

  • uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestników środowiskowych domów samopomocy,
  • uczestników dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podst art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystających ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będą do dnia 4 września 2020 roku.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekomenduje się składanie wniosków przez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Istnieje tu możliwość złożenia wniosku przez osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wnioski można składać także drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.