powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W związku z epidemią koronawirusa w ramach tarczy antykryzysowej został przygotowany pakiet udogodnień dla osób niepełnosprawnych.Do podstawowych narzędzi, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zaliczyć należy:

  • Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18 roku życia – Przysługuje on ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy zamknięta jest placówka, do której uczęszcza dziecko.
  • Wsparcie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w przypadku kiedy doszło do zawieszenia działalności ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, ośrodków wsparcia czy placówek dziennego pobytu, której osoba była uczestnikiem. (zmianie nie uległy zasiłki integracyjne, który wypłacane są uczestnikom zajęć w Centrach oraz Klubach Integracji Społecznej).
  • Ułatwienia w obszarze orzecznictwa – możliwość orzekania o niepełnosprawności bez przeprowadzania bezpośredniego badania oraz czasowe przedłużanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, uprawnień i wypłat świadczeń (dotyczy większości orzeczeń wydawanych na czas określony). Wydłużeniu uległy terminy ważności dokumentów tj. książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty, legitymacje osób niepełnosprawnych czy karty parkingowe.
  • Uruchomienie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – wsparcie finansowe dla osób, które korzystały z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w placówkach, których działalność w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem została zawieszona.
  • Wideoinfolinia dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią COVID-19. Korzystać z niej można w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych oraz przez aplikację tłumacz on-line języka migowego.
  • Dofinansowanie dla placówek tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Samopomocy, Centa Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej – pomimo zawieszenia działalności dzięki zapisom w tarczy antykryzysowej dofinansowanie nadal jest realizowane. Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymują rekompensatę wypłacanego wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
  • Zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o szczególnych schorzeniach – zmiana ta nie dotyczy tylko okresu epidemii.