powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na XII  Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XI –ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łęczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,

f) w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „OSE” – rządowego programu bezpłatnego dostępu do Internetu dla szkół,

h) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  zadań na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku na Powiat Łęczyński.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Arkadiusz Biegaj