powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN. 6840.4.2019                                                                                 Łęczna, dnia 25 października 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

  1.  Przetarg odbył się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
     w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie 9 00.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004- Kijany, jako działka nr: 111/7  o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą  nr LU1I/00159809/8.
  3.  Na konto Powiatu Łęczyńskiego wpłynęło wadium dotyczące działki 111/7, w związku z     czym przetarg na w/w działkę zakończył się pozytywnie.
  4.  Uczestniczący w przetargu:   jeden oferent.
  5. Cena wywoławcza nieruchomości:150 000, 00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych), plus należny VAT.
  6.  Najwyższa osiągnięta cena: 151 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset      złotych) plus należny VAT 23% w wysokości 34 845,00 zł (słowie: trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych) co daje łączną kwotę 186 345, 00 zł   (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).
  7.  Osoby fizyczne ustalone jako nabywca nieruchomości: Zygmunt Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma KOWALCZYK” Kowalczyk Zygmunt, zam. Lublin.

Z- ca   Przewodniczącego  Komisji