powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza wyniki konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 40/227/2019 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 3 września 2019 r. do dnia 17 września 2019 r. poprzez opublikowanie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl . Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 202).

Uwagi do Programu za pomocą formularza można było złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub pocztą tradycyjną na adres Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.

W podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.