powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr : 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8.
 2. Cena wywoławcza działki nr 111/7- 150 000 ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), plus należnypodatek VAT;
 3. Wadium: 20 000 ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ).
 4. Działka zlokalizowana jest na skraju miejscowości Kijany w niewielkiej odległości od koryta rzeki Wieprz. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej znajduje się dworek nad Wieprzem. Od strony południowej, po drugiej stronie rzeki znajdują się tereny Zespołu Szkół Rolniczych oraz zabytkowy pałac w Kijanach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyznaczonej wzdłuż południowej granicy. Po stronie wschodniej wytyczono drogę gminną, jednak nie urządzono jej i nie wykonano zjazdu z drogi asfaltowej. Formalnie do działki dojechać można drogą prowadzącą przez las po stronie północnej i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki nr 111/8. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie podziemna sieć elektroenergetyczna. Na sąsiedniej działce znajduje się wodociąg i sieć gazowa. Nie wykonano przyłączy.
 5. Obciążenia nieruchomości: trwały zarząd Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym następującym symbolem: UT – usługi turystyczne o następujących warunkach:
  1. teren przeznacza się na obiekty obsługi wypoczynku i turystyki;
  2. dopuszcza się urządzenie terenów sportowych;
  3. dopuszcza się budynki o zbiorowej funkcji noclegowej:
   • dopuszcza się podział na działki budowlane o pow. nie mniejszej niż 2500 m2 w granicach terenu o min. szer. działki 40 m,
   • dopuszcza się budynki pensjonatowe o pow. użytkowej 300-400m2,
   • wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 m od ściany lasu,
  4. dopuszcza się trwałe budynki kempingowe.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A o godzinie 900.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A o godzinie 900.
 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
  1. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3. aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4. umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 11. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.
 12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.
 15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: (81)
  5315216 w godzinach urzędowania.