powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie  zapraszam  na  X  Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej,  która odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego   w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII –ej, VIII –ej i IX –ej Sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

6. Informacja o realizacji planowanych inwestycji.

7. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  2019 – 2022,

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,

d) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały VII/66/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie  zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień  i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu pod nazwą „Staże zagraniczne w Unii Europejskiej – lepszy start w przyszłość”,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,

h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

i) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku na Powiat Łęczyński,

j) w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej.

  8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

  9.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

   Arkadiusz Biegaj