powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),  Starosta Łęczyński informuje o możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej 

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), działające na terenie powiatu łęczyńskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna  w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. ( ogłoszono w  DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.4906  w dniu 03.09.2019 r.)