powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, o które mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia  w ramach tego Działania będą m.in.: koszty najmu, dzierżawy oraz utrzymania powierzchni przeznaczonej na realizację projektu oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu.

Przedsiębiorca w ramach realizowanego projektu może również otrzymać dofinansowanie na koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty ekspertyz i analiz. Środki przeznaczone na realizację Działania 1.2 wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz zapewniają wyższy poziom komercjalizacji wyników badań w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Rezultaty badań powinny trafiać bezpośrednio do przemysłu w postaci innowacyjnych produktów i procesów.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU:

Minimalna wartość projektu: 80 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 zł.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 zł.

W ramach działania przewiduje się system zaliczkowy.

Termin składania wniosków: od 31-08-2019 r. do 30-09-2019 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem systemu informatycznego LSI 2014, który dostępny jest na stronie:  www.lsi2014.lubelskie.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-928-1_2_badania_celowe.html

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania:

W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej Punktu Kontaktowego RPO w LAWP pod numerami telefonu 81 462 38 31 i 81 462 38 12 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie.