powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ROZPORZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

uchylające rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i wlodawskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4247).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin w miejscowościach: Cyców, Wierzbica, Siedliszcze, Urszulin oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek