powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Fundacja PZU prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej, w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację projektu zgodnie z celami konkursu.

W Konkursie mogą brać udział:
a. fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1491ze zm.),
b. stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.)
c. uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1263ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 6 miesięcy, od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.08.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców 20.09.2019 r. Termin rozpoczęcia realizacji projektów 01.10.2019 r. Termin zakończenia realizacji projektów 31.03.2020 r.

Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie: http://www.fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/organizacje-pozarzadowe.html