powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN. 6840.2.2019                                                 Łęczna, dnia 09 sierpnia 2019 r.

o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

  1. Przetarg odbył się w dniu 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
    w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie11 00.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004- Kijany, jako działki nr: 77/11 o pow. 0,1810 ha, 77/12 o pow. 0.1719 ha, 77/13 o pow. 0,1786 ha, 77/16 o pow. 0,1538 ha, 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.

Na konto Powiatu Łęczyńskiego wpłynęło wadium dotyczące działki 77/16 o pow. 0,1538 ha, w związku z czym przetarg na w/w działkę zakończył się pozytywnie.

  • Uczestniczący w przetargu:   jeden oferent.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 27 700,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset  złotych) plus należny VAT.

Najwyższa osiągnięta cena: 27 977,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem  złotych) plus należny VAT.

  • Osoby fizyczne ustalone jako nabywca nieruchomości: Małżeństwo: Barbara Błaszczak i Józef Błaszczak, zam. Kijany, gm. Spiczyn.

                                                                                                                   Z- ca   Przewodniczącego  Komisji