powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie, przed którym stoi współczesny świat. Rosnąca liczba seniorów sprawia, że jako odpowiedzialny samorząd nie możemy przejść obojętnie wobec tych potrzeb. Grupą społeczną, która wymaga szczególnej uwagi są również osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Jako powiat staramy się wprowadzać działania związane z zapewnieniem należytej opieki medycznej czy też pomocy społecznej, z drugiej zaś strony, uczymy się mądrego wykorzystywania potencjału osób niepełnosprawnych oraz pokolenia przechodzącego na emeryturę.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców są działania podjęte przez Powiat Łęczyński. Projekt Opieka wytchnieniowa zakłada zapewnienie opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki. Program rusza z początkiem września 2019 r., objętych zostanie nim 30 osób. Całość zadania oszacowano na kwotę 96.000 zł (środki pozyskano z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Również we wrześniu, rozpocznie się inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 150.000 zł pozwoli
dostosować pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na potrzeby utworzenia w Łęcznej klubu dla seniorów. Celem projektu jest integracja osób starszych i niepełnosprawnych, minimalizacja izolacji seniorów poprzez zaproszenie ich do udziału w grupie samopomocowej, zajęciach tematycznych, ruchowych, spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin oraz wsparcie psychologiczno- pedagogiczne. Placówka będzie funkcjonowała 5 dni w tygodniu, przez 6 godzin dziennie i zapewni 15 miejsc dla seniorów w wieku 60+.

W dniu 1 sierpnia br. został złożony wniosek dotyczący budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie, którego wartość inwestycyjna (budowa oraz wyposażenie) opiewa na kwotę 2 milionów 703 tys. złotych. Roczne utrzymanie obiektu oszacowano na kwotę 912 tys. złotych (koszt ten został również ujęty we wniosku o dofinansowanie inwestycji, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Stworzenie warunków pobytu dziennego i całodobowego oraz stymulowanie kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to główne cele projektu. Cały budynek będzie w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone będzie dla 18 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. 8 miejsc przeznaczonych do pobytu całodobowego, z czego 1 miejsce przeznaczone dla realizacji zadań w ramach opieki wytchnieniowej i 10 miejsc przeznaczonych do pobytu dziennego (6 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00 do 16.00). W ramach pobytu całodobowego osoby będą zamieszkiwały maksymalnie do roku czasu (z możliwością wydłużenia ) na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy GOPS, uwzględniającej indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej. W COM osoby niepełnosprawne będą miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni wsparcie w zakresie samodzielności w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności życiowych takich jak jedzenie, toaleta, ubieranie się i poruszanie oraz kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w powiecie łęczyńskim poprzez poprawę dostępności do bazy mieszkalnej, która pozwoli na zwiększenie samodzielności i niezależności. Na budowę oraz wyposażanie placówki przeznaczono kwotę 2 milionów 703 tys. złotych.

Autorem projektów oraz koordynatorem zaplanowanych działań i inwestycji będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.