powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr : 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8.

2.Cena wywoławcza działki nr 111/7- 180 000 ,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), plus należnypodatek VAT;

3.Wadium: 20 000 ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ).

4.Działka zlokalizowana jest na skraju miejscowości Kijany w niewielkiej odległości od koryta rzeki Wieprz. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej znajduje się dworek nad Wieprzem. Od strony południowej, po drugiej stronie rzeki znajdują się tereny Zespołu Szkół Rolniczych oraz zabytkowy pałac w Kijanach. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyznaczonej wzdłuż południowej granicy. Po stronie wschodniej wytyczono drogę gminną, jednak nie urządzono jej i nie wykonano zjazdu z drogi asfaltowej. Formalnie do działki dojechać można drogą prowadzącą przez las po stronie północnej i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki nr 111/8. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie podziemna sieć elektroenergetyczna. Na sąsiedniej działce znajduje się wodociąg i sieć gazowa. Nie wykonano przyłączy.

5.Obciążenia nieruchomości: trwały zarząd Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

6.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym następującym symbolem: UT – usługi turystyczne o następujących warunkach:

 1. teren przeznacza się na obiekty obsługi wypoczynku i turystyki;
 2. dopuszcza się urządzenie terenów sportowych;
 3. dopuszcza się budynki o zbiorowej funkcji noclegowej:
  • dopuszcza się podział na działki budowlane o pow. nie mniejszej niż 2500 m2 w granicach terenu o min. szer. działki 40 m,
  • dopuszcza się budynki pensjonatowe o pow. użytkowej 300-400m2,
  • wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 m od ściany lasu,
 4. dopuszcza się trwałe budynki kempingowe.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (parter, sala konferencyjna nr 12) o godzinie 900.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2019 r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadiumsprzedaż działki nr 111/7 w Kijanach„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:

 1. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 2. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
 3. aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
 4. umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
 5. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.

11.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

12.Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

14.W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.

15.Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81)
5315221 w godzinach urzędowania.