powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Kijany, jako działki nr : 77/11 o pow. 0,1810 ha, dz. nr: 77/12 o pow. 0,1719 ha, dz. nr: 77/13 o pow. 0, 1786 ha, dz. nr: 77/16 o pow. 0,1538 ha, dz. nr: 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin– Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.

2. Cena wywoławcza działek:

  1. dz. nr: 77/11 o pow. 0,1810 ha- 32 600,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych ), plus należny podatek VAT,
  2. dz. nr: 77/12 o pow. 0,1719 ha- 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych), plus należny podatek VAT,
  3. dz. nr: 77/13 o pow. 0,1786 ha- 32 200,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych), plus należny podatek VAT,
  4. dz. nr: 77/16 o pow. 0,1538 ha- 27 700,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych), plus należny podatek VAT,
  5. dz. nr: 77/20 o pow. 0,1857 ha-82 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), plus należny podatek VAT.

3. Wadium:
dz. nr: 77/11, 77/12, 77/13, 77/16 – 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę,

dz. nr: 77/20 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

4. Nieruchomość położona jest na skraju miejscowości Kijany w niewielkiej odległości od koryta rzeki Wieprz. W bezpośrednim sąsiedztwie, pomiędzy działkami znajduje się ośrodek zdrowia z parkingiem dla pacjentów. Otaczają ją tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, pola uprawne i łąki nad Wieprzem. Większość sąsiednich działek jest niezabudowana. W centrum Kijan, wzdłuż drogi wojewódzkiej przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Od strony wschodniej, w odległości 500 m znajdują się tereny Zespołu Szkół Rolniczych oraz zabytkowy pałac w Kijanach, który w ostatnim czasie przechodzi renowację. Działki posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej w kierunku ośrodka zdrowia. Przez teren działek przebiega wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej oraz naziemna lub podziemna linia elektroenergetyczna.

5. Obciążenia nieruchomości: brak.

6. Zgodnie z uchwałą nr XXX/174/10 Rady Gminy Spiczyn z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wycenione działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem UP, ZP– tereny usług publicznych i zieleni parkowej o ustaleniach:

UP– usługi publiczne z przeznaczeniem gruntów pod:
usługi oświaty, kultury, zdrowia i opieki społ., obiekty adm. publ., obiekty sakralne, budynki do 3 kondygnacji z użytkowym poddaszem, rozbudowę istniejących obiektów,
ZP– zieleń parkowa o ustaleniach:
przeprowadzanie ciągów pieszych i rowerowych oraz przystosowywanie terenu do funkcji wypoczynkowej, lokalizowanie parterowych budynków usługowych o pow. zabudowy do 30m2.

Działka 77/20 usytuowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN– mieszkalnictwo niskie o ustaleniach: dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gosp., zabudowanie do 20% pow. działki, realizację zabudowy letniskowej lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o pow. 50 m2, obiektów usług publ., usług komercyjnych.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (parter, sala konferencyjna nr 12) :

2) działka nr 77/11 o pow. 0,1810 ha- o godz. 9.30,

3) działka nr 77/12 o pow. 0,1719 ha- o godz. 10.00,

4) działka nr 77/13 o pow. 0,1786 ha- o godz. 10.30,

5) działka nr 77/16 o pow. 0,1538 ha- o godz. 11.00,

6) działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha- o godz. 11.30.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2019 r. na konto Powiatu Łęczyńskiego Al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadiumsprzedaż działki nr 77/11….. w Kijanach„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejszego ogłoszenia.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:

  1. dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  2. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
  3. aktualny dokument (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela jednostki organizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
  4. umowy między osobami , określającej wysokość udziału każdej z nich we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie ich nabycia na współwłasność,
  5. pełnomocnictw dla pełnomocników z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.

11. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

12. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

14. W przypadku zaistnienia ważnych powodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przedmiotowego przetargu.

15. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81)
5315221 w godzinach urzędowania.