powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN. 6840.2.2019 Łęczna, dnia 19 czerwca 2019 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

  1. Przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
    w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, o godzinie 900.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Łęczyńskiego, położona w miejscowości Kijany, gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004- Kijany, jako działki nr: 77/10 o pow. 0,1948 ha, 77/11 o pow. 0,1810 ha, 77/12 o pow. 0.1719 ha,77/13 o pow. 0,1786 ha, 77/16 o pow. 0,1538 ha, 77/20 o pow. 0,1857 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00135682/3.

Na konto Powiatu Łęczyńskiego wpłynęło wadium dotyczące działki 77/10,w związku z czym przetarg na w/w działkę zakończył się pozytywnie. Przetarg na działki 77/11, 77/12, 77/13, 77/16, 77/20 zakończył się negatywnie (brak oferentów).

  1. Uczestniczący w przetargu: jeden oferent.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) plus należny VAT.

Najwyższa osiągnięta cena:35 350,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) plus należny VAT.

  1. Osoby fizyczne ustalone jako nabywca nieruchomości: Małżeństwo: Barbara Błaszczak i Józef Błaszczak, zam. Kijany, gm. Spiczyn.

Z- ca Przewodniczącego Komisji