powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie  zapraszam  na  VIII Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej,  która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

 

 

Proponowany  porządek  obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII–ej Sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego w 2018 roku:

a) rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Łęczyńskiego w roku 2018 i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Łęcznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu,

b) sprawozdanie finansowe,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

d) informacja o stanie mienia Powiatu,

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) głosowanie za przyjęciem uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                  Arkadiusz  Biegaj