powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie  zapraszam  na  VII Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej,  która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI -ej Sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Łęczyńskiego.

6. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

    w Powiecie Łęczyńskim w 2018 roku.

7. Sprawozdanie  Dyrektora PCPR  z działalności jednostki oraz efektów pracy Organizatora

   Rodzinnej  Pieczy Zastępczej za rok 2018 realizowanej na rzecz dziecka i rodziny.

8. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata   2019 – 2022,

b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

c) w sprawie przeniesienia kierunku kształcenia,

d) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,

e) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2  im. Simona Bolivara w Milejowie,

f) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milejowie
w wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

g) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kijanach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,

h) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ludwinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,

i) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łęcznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,

m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Ludwinie,

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,

s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Górniczego i Politechnicznego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,

t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół w Ludwinie,

u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

v) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łęczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku,

w) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łęczyński,

x) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie z przepisami o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

y) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród Powiatu Łęczyńskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

z) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,

ź) w sprawie rozpoczęcia procedur oraz prac związanych z utworzeniem oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej.

 9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

  Arkadiusz  Biegaj