powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup
 dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania.  Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
 ( Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza  treść pytań dotyczących SIWZ  wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dot. zadania 4- urządzenie wielofunkcyjne -szt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk 22 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 128 MB, złącze USB 1.1, USB 2.0, skanowanie w rozdzielczości 300×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i/lub A3 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk min. 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB 1.1, USB 2.0, skanowanie w rozdzielczości min. 300×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i A3 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ

i będą wiążące przy składaniu ofert

W związku z zadanym pytaniem, nastąpiła   zmiana zapisów SIWZ
w zakresie m.in. opisu przedmiotu zamówienia. Opisane zmiany będą prowadziły do zmiany ogłoszenia o zamówieniu i co za tym idzie przesunięcia terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, pierwsze piętro pokój nr 111 do dnia 19.06.2019 do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, Łęczna, ul. Jana Pawła II 95 A, sala 12 parter budynku

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany dotyczące przedmiotowego postępowania przekaże do publicznej wiadomości, zachowując terminy umożliwiające Wykonawcom przygotowanie i złożenie ofert w sposób uwzględniający dokonane zmiany.